کاسکت

کاسکتخرید و فروش موتور سیکلت

اخرین مطالب و اخبار موتورسیکلت

سرويس و تعمير موتوسيكلت هوندا ( 125 يا CG 110 )

جدول سرويس موتور به ازاي مسافت طي شده:

 

 

 1 - اندازه گيري مقدار روغن و نحوه ي تعويض آن:

الف- موتور را در حالت ايستاده و در زميني مسطح قرار دهيد و سپس با ميله اندازه گير يادر بعضي از موتور ها با توجه به روغن نما، مقدار روغن موتور را مشخص كنيد.

ب- در حالتي كه موتور، گرم و روغن ، كاملا" سيال است با قرار دادن تشتك در زير موتور پيچ كارتل روغن را باز كرده و محتواي آن را خالي كنيد. پس از چند دقيقه (حدودا"5 دقيقه) پيچ كاتل را سر جاي خود بسته و روغن تازه را تا حدي كه در روي روغن نما و ميله اندازه گير مشخص شده است، داخل موتور بريزيد.سپس به مدت سه دقيقه تامل نماييد. آنگاه ميله اندازه گير را در روغن فرو ببريد. براي اندازه گيري مقدار روغن، نبايد اندازه گير را در محل خود بپيچانيد ( مطابق شكل ). مقدار روغن موتور بايد بين دو علامت روي ميله باشد. روغن مناسب براي تمام فصول، روغن اتوماتيك SAEIOW-40 يا SAEIOW-30 مي باشد و در صورت عدم دسترسي به چنين روغن هايي طبق جدول زير نسبت به استفاده از روغن اقدام نماييد.

 

 

 

 

2 - شمع موتور:

ابتدا وضعيت شمع را از نظر داشتن رسوب و سالم بودن الكترود ها بررسي كنيد. سپس دهانه الكترود هاي شمع را به اندازه 6/0 تا 7/0 ميليمتر يا 024/0 تا 028/0  اينچ تنظيم كنيد. هر گاه الكترود ها سوختگي داشته باشند و يا عايق سراميكي شمع شكسته باشد، بايد آن را تعويض نمود ( مطابق شكل ) براي تميز كردن اطاقك شمع از ابزار مخصوص يا ميله فولادي نازك استفاده كنيد. براي بستن شمع ابتدا با دست آن را كاملا" محكم ببنديد و سپس فقط به اندازه يك دوم تا سه چهارم دور با آچار سفت نماييد.

3 - تنظيم لقي سوپاپ ها:

ابتدا علامت T روي فلكه را با علامت بدنه منطبق نماييد و در اين حالت با دست لقي سوپاپ ها را آزمايش كنيد.اگر سوپاپ ها سفت باشند يك دور كامل موتور را بچرخانيد تا علائم مجددا" به هم انطباق پيدا نمايد، زيرا ممكن است سيلندر در حالت كار قرار نداشته باشد. با فيلر 08/0 ميليمتر، لقي سوپاپ ها را ميزان نموده سپس مهره ضامن را سفت كنيد.  پس از سفت كردن مهره ضامن يك بار ديگر لقي را با فيلر 08/0ميليمتر كنترل كنيد( شكل زير).

4 - تايمينگ جرقه و تنظيم پلاتين:

ابتدا لازم است فاصله دهانه پلاتين با فيلر تنظيم شود. به اين منظور از فيلر 3/0 تا 4/0 ميليمتر يا 012/0 تا 016/0  اينچ استفاده مي شود.       ( شكل فوق). براي فيلر نمودن ، فيبر پلاتين را طوري روي بادامك قرار دهيد تا دهانه پلاتين ها به اندازه حد اكثر باز شود. سپس فيلر را در ميان فك هاي پلاتين قرار دهيد. چنانچه فاصله پلاتين تنظيم نيست و پيچ پايه پلاتين ثابت را باز كرده با جا به جا نمودن آن فاصله لازم را به دست آوريد.      پس از تنظيم پلاتين ها لازم است نقطه شروع جرقه زني ( باز شدن دهانه پلاتين ) هم كنترل شود. به اين منظور به روش زير عمل مي كنيم:

-علامت F روي فلكه را با علامت ثابت بدنه هماهنگ نماييد.

- فيش سيم ها را جدا كنيد و لامپ آزمايش را( مانند شكل ) در مدار پلاتين سري قرار دهيد.

- در موقع عبور كردن علامت F روي فلكه از مقابل علامت ثابت بدنه ، بايد لامپ آزمايش خاموش شود.

- اگر تايمينگ جرقه غلط است، پيچ پايه پلاتين را باز كنيد. آچار پيچ گوشتي را در شكاف پايه ثابت قرار داده در حالي كه علائم تايمينگ را مقابل هم قرار داده ايد ، آنقدر مكان پلاتين ها را تغيير بدهيد تا لامپ آزمايش خاموش شود.

- پس از تعيين محل دقيق تايمينگ جرقه، پيچ پايه را سفت كنيد. مجددا"دهانه پلاتين ها را آزمايش كنيد و اگر فيلر آن به هم خورده باشد، پلاتين ها را تعويض نماييد. ( شكل فوق ) .

5 - تميز كردن فيلتر روغن:

روغن موتور را تخليه كنيد و سپس در پوش كارتل سمت راست و در پوش فيلتر را باز كنيد. با پارچه تميز بدون كرك، رسوبات داخل محفظه فيلتر را پاك كنيد.  در پوش فيلتر را كه در زير كارتل طرف چپ قرار دارد باز كرده، توري روغن را خارج كنيد. توري روغن را در حلال مناسبي بشوييد و با باد كمپرسور خشك كنيد ( شكل زير ) .

6 - شستشوي صافي هوا:

در پوش طرف راست و در پوش صافي هوا را برداريد.  فيلتر هوا را با آزاد كردن گيره ي آن در آوريد.  المنت صافي را با حلال مناسبي شستشو دهيد. توجه كنيد كه بنزين براي شستشو خطرناك است و به سهولت آتش سوزي رخ مي دهد. (شكل زير ) .  المنت صافي را با روغن دنده نمره 80 تا 90 آغشته نماييد تا كاملا" اشباع شود و سپس روغن هاي اضافي را پاك كنيد. اگر روغن دنده در اختيار نباشد، با روغن موتور نمره  SAE30 مي توان اين كار را انجام داد.  فيلتر را در محل خود نصب نماييد.

7 - تنظيم لقي زنجير:

اشپيل را در آورده مهره را شل كنيد سپس با پيچ تنظيم لقي زنجير را ميزان نماييد. پس از آن مهره را سفت كنيد و اشپيل را در محل خود قرار دهيد.(شكل زير).

سرويس كاربراتور موتورسيكلت :

قبل از پياده كردن كاربراتور لازم است بنزين آن كاملا" تخليه شود تا از ايجاد آتش سوزي جلوگيري گردد. سپس طبق روش زير ( و با توجه به شماره هاي روي شكل ) به پياده كردن كاربراتور و اجزاي آن اقدام شود.

لوله ورودي بنزين(1) را از كاربراتور جدا كنيد.  پلانجر كاربراتور (2) را باز كنيد.  لوله هواكش ( 3 ) را جدا نماييد.  مهره هاي (11) اتصال بدنه كاربراتور را باز نموده آن را از موتور جدا كنيد.   پياله كابراتور (4) را باز كنيد. براي باز كردن پياله كافي است كه گيره پياله (5) را آزاد كنيد.  در كاربراتور (6) را باز كرده پلانجر (7) را از بدنه آن بيرون بياوريد.  سيم گاز كاربراتور (8) را از شكاف پلانجر در آورده همراه فنر (12) كنار بگذاريد.  سوزن (9) و ژيگلور كاربراتور را با هم تعويض نماييد.  با وارونه كردن كاربراتور مي توانيد به وسيله ميله اي محور شناور را خارج نموده شناور (10) را از محل خود در آوريد.  نگهدارنده ژيگلور اصلي را باز كنيد سپس ژيگلور را به سمت بالا فشار دهيد تا از محل خود خارج شود

تنظيم شناور : كاربراتور را مانند شكل نگهداريد و با شابلن ارتفاع شناور را 24 ميليمتر تنظيم كنيد. در صورتي كه شناور ميزان نباشد اهرم شناور را خم كنيد تا شناور در ارتفاع 24 ميليمتري قرار گيرد . انتهاي اهرم شناور بايد عمود بر سوپاپ سوزني قرار گيرد.

جمع كردن كاربراتور : در موقع جمع كردن بايد به روش عكس باز كردن عمل نمود و پس از نصب در روي موتور تنظيم كرد.

تنظيم سوخت دور آرام :موتور را در حال گرم ميزان كنيد. پيچ سوخت دور آرام را كاملا" ببنديد و سپس يك و سه هشتم آن را باز كنيد.موتور را روشن كنيد و سپس به وسيله پيچ دريچه هوا ، سرعت دور آرام را در حد اقل ممكن ميزان كنيد. پيچ سوخت دور آرام را ببنديد يا باز كنيد تا دور آرام به بيشترين مقدار ممكن برسد.  سپس با پيچ دريچه هوا دور آرام را ميزان نماييد. پيچش آن در جهت عقربه هاي ساعت دور موتور را افزايش مي دهد و بر عكس پيچش آن در خلاف عقربه هاي ساعت دور موتور را كم مي كند.  دور آرام موتور بين 1100  تا  1300  دور در دقيقه مي باشد.

تنظيم سيم گاز : بازي دسته گاز بين 10 تا 15 درجه مي باشد. بازي كم را از طرف فرمان و بازي زياد را از طرف كاربراتور ميزان مي كنند. اگر نتوان مقدار بازي سيم گاز را ميزان نمود لازم است سيم گاز را تعويض كرد .

مدار جرقه موتور و سرويس پلاتين ها :  

براي شارژ كردن باتري موتور لازم است كه جريان توليدي متناوب مگنت ، به جريان مستقيم تبديل گردد بدين منظور سر راه برق خروجي مگنت يك عدد ديود سيليكوني قرار مي دهيم . در شكل مدار جرقه موتور كه شامل مگنت ، سويچ، كويل، خازن، پلاتين ها و شمع مي باشد، به صورت شماتيك ديده مي شود.

آزمايش يكسو كننده سيليكوني ( ديود) :  اهم متر را روي رنج R×1  قرار مي دهيم وسيم هاي آن را به دو سر ديود متصل مي كنيم اگر عقربه منحرف شد يعني ديود از اين سو جريان عبور مي دهد حال اگر جاي سيم هاي اهم متر را عوض كنيم نبايد عقربه منحرف شود .نتيجه اينكه با اتصال سيم هاي اهم متر ،ديودي كه درهر دو حالت عقربه را منحرف كند وهمچنين ديودي كه درهر دو حالت عقربه را منحرف نكند خراب است .(تذكر :هنگام آزمايش بهتر است يك سر ديود از مدار جدا شود .).

وضعيت پلاتين ها: در شكل وضعيت پلاتين هاي مناسب و غلط نشان داده شده است. ضمن كار موتور ، پلاتين خال مي زند كه براي اصلاح آن از سوهان مخصوص پلاتين ( سوهان نرم ) يا سنباده نرم استفاده مي كنند. به هنگام پرداخت بايد دقت شود سطح پلاتين ها كاملا" افقي پرداخت گردد تا مانند شكل بر هم منطبق شوند در شكل وضعيت هاي نامناسب نيز نشان داده شده است.

 

 

پياده و سوار كردن موتور:موتور را به ترتيب زير پياده كنيد و به طريق عكس، آن را جمع نماييد.

- واير شمع را بر داريد.  - سيم كلاچ و دور سنج را ( اگر در يك كابل واحد به كار رفته باشند ) باز كنيد.  - لوله اگزوز را باز كنيد. در محلي كه لوله به موتور بسته مي شود يك واشر و دو مهره و در طرف شاسي يك پيچ و يك مهره به كار رفته است. - كاربراتور را باز كنيد. - ركاب را جدا كنيد. -پدال تعويض دنده را باز كنيد. - در پوش محفظه چپ را باز كنيد. - زنجير را پياده كنيد. - فيش سيم ها را باز نماييد. - روغن موتور را خالي كنيد.  - پيچ هاي بدنه موتور را به ترتيب E,D,C,B,A  و مطابق شكل باز كنيد. اين پيچ ها در موقع جمع كردن موتور با گشتاور  2000 تا 3000 نيوتن سانتيمتر سفت شوند.   سوار كردن موتور عكس پياده كردن آن است.

جدول مشخصات موتور

 

 

 

 

قطعات موتور : رعايت نكات توصيه شده در شكل زير ، به هنگام جمع كردن قطعات الزامي است.قطعات زير را مي توان در موقع سوار بودن موتور ، پياده و سوار كرد.

تعميرات موتور بدون پياده كردن آن:

روش باز كردن اهرم L شكل : - پيچ 8 ميليمتري روي محور را باز كنيد. - اهرم L شكل را با دست نگه داريد. -محور آن را در جهت فلش نشان داده شده ، خارج كنيد ( مطابق شكل ) .

بر رسي و كنترل اهرم L شكل : اهرم L شكل دستگاه سوپاپ را از نظر ساييدگي ، خرابي و تركيدگي محل تماس با بادامك كنترل نماييد .

اندازه گيري قطر محور اهرم L شكل: محور را در دو جهت 90 درجه ، اندازه گيري نماييد. قطر قابل قبول بين 98/11 تا 99/11 ميليمتر يا 4715/0 تا 4722/0 اينچ است.

اندازگيري طول ميل تايپت: ميل تايپت را از دو نظر بررسي مي كنند:- خميدگي نداشتن - طول قابل قبول . طول قابل قبول بين : 15/141 تا 45/141 ميليمتر يا 5571/5 تا 5689/5 اينچ است حد اقل طول قابل قبول : 00/141 ميليمتر .

اندازه گيري قطر داخلي اهرم L شكل :قطر داخلي بين 00/12 تا 02/12 ميليمتر يا 4724/0 تا 4731/0 اينچ است. حد اكثر اندازه قابل قبول : 05/12 ميليمتر .

روش نصب اهرم L شكل : محور را طوري در محل خود جا بزنيد كه سوراخ 8 ميليمتري روي آن در امتداد پيچ 8 ميليمتري قرار گيرد . سپس پيچ M8 را محكم نماييد.

روش پياده كردن پيستون ها :

سر سيلندر موتور راباز كنيد:  - ميل لنگ را بچرخانيد تا پيستون از داخل بلوكه خارج شود. - پارچه تميزي زير پيستون پهن كنيد تا از افتادن خار گژنپين در داخل موتور جلوگيري شود. آنگاه خار را بيرون آوريد . - پس از خارج نمودن گژنپين ، پيستون را از شاتون جدا كنيد. - رينگ ها را از روي پيستون جدا سازيد .

اندازه گيري دهانه سيلندر :در موتور CG110 قطر دهانه بين 00/52 تا 01/52 ميليمتر يا 0472/2 تا 0476 /2 اينچ است. حد اكثر اندازه قابل قبول : 10/52 ميليمتر 0512/2 اينچ در موتور CG125 قطر دهانه بين 50/56 تا 51/56 ميليمتر يا 2244/2 تا 2247/2 اينچ .

اندازه گيري قطر پيستون: در موتور CG110 بزرگترين قطر بين 96/51 تا 99/51 ميليمتر يا 0457/2 تا 0468/2 اينچ است. حد اكثر اندازه قابل قبول : 80/51 ميليمتر در موتور CG125 : بزرگترين قطر بين 45/56 تا 48/56 ميليمتر يا 2225/2- 2237/2 اينچ است. حد اكثر اندازه قابل قبول : 35/56 ميليمتر .

چهار نوع پيستون اور سايز  در اختيار مي باشد كه افزايش اندازه پيستون ها مرحله اي است. و از 25/0 ميليمتر تا 00/1 ميليمتر مي رسد.

اندازه گيري قطر گژنپين : قطر گژنپين بين 99/14 تا 00/15 ميليمتر يا 5903/0 تا 5906/0 اينچ است. حد اقل قطر قابل قبول : 96/14 ميليمتر .

اندازه گيري تكيه گاه گژنپين: قطر داخلي تكيه گاه بين 00/15 تا 01/15 ميليمتر يا 5907/0 تا 5909/0 اينچ است. حد اكثر قطر قابل قبول : 04/15 ميليمتر .

اندازه گيري لقي جانبي رينگ پيستون :  رينگ بالا: 03/0 تا 05/0 ميليمتر يا 0012/0 تا 0020/0 اينچ. رينگ دوم : 02/0 تا 05/0 ميليمتر يا 0008/0 تا 0020/0 اينچ. حد اكثر اندازه قابل قبول : 10/0 ميليمتر .

اندازه گيري فاصله دهانه رينگ هاي پيستون: - دهانه رينگ بالا و دوم : 15/0 تا 35/0 ميليمتر يا 0138/0 تا 0059/0 اينچ. - حد اكثر فاصله قابل قبول : 60/0 ميليمتر - چهار نوع رينگ اور سايز متناسب با پيستون هاي اور سايز به كار رفته است كه اندازه هاي مرحله اي از 25/0 تا 00/1 ميليمتر افزايش مي يابد.

اندازه گيري ضخامت رينگ ها: رينگ بالا: در موتور CG110  بين 20/1 تا 22/1 ميليمتر يا 0472/0 تا 0480/0 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول : 15/1 ميليمتر.  در موتور CG125 بين 50/1 تا 52/1 ميليمتر يا 0591/0 تا 0598/0 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول : 451/1 ميليمتر.  رينگ دوم : در موتور CG110 بين 20/1 تا 25/1 ميليمتر يا 0472/0 تا 0492/0 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول : 15/1 ميليمتر . در موتور CG125  بين 50/1 تا 52/1 ميليمتر يا 0591/0 تا 0598/0 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول : 45/1 ميليمتر .

 

روش سوار كردن پيستون و رينگ ها: روي رينگ ها علايم N و R و T حك شده است ، اين علايم بايد به طرف بالا قرار گيرد. دهانه رينگ ها نسبت به هم با زاويه 120 درجه نصب مي شود كه در شكل موقعيت صحيح آن نشان داده شده است.

روش باز و بسته كردن دستگاه سوپاپ:  به وسيله فنر جمع كن مخصوصي كه در شكل ديده مي شود، مي توان خار پشت بشقابك فنر سوپاپ را خارج نمود . فنر جمع كن را زياد تر از اندازه سفت نكنيد زيرا راهنماي سوپاپ را معيوب مي كند. - مارپيچ فنر خارجي سوپاپ در يك انتها جمع تر است. قسمت مارپيچ جمع تر را به طرف سر سيلندر قرار دهيد. در زير راهنماي سوپاپ دو عدد واشر قرار مي گيرد. در موقع نصب كردن راهنما ، واشر ها را فراموش نكنيد.  راهنماي سوپاپ را به وسيله ميله تكيه گاهي مخصوص و از طرف داخل رو به خارج ، از سر سيلندر خارج كنيد.  براي جا زدن راهنما از ابزار مخصوص ديگري استفاده نماييد و از طرف خارج، آن را در سر سيلندر جا بزنيد. راهنماي نو، پس از نصب شدن بايد برقو زده شود. با توجه به مشخصات و اندازه هاي داده شده ، برقوي مناسبي انتخاب نمايي و راهنما را برقو بزنيد.

اندازه گيري طول آزاد فنر هاي سوپاپ: فنر هاي بيروني هر دو سوپاپ گاز و دود ، 9/40 ميليمتر يا 610/1 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول: 8/39 ميليمتر .فنر هاي داخلي هر دو سوپاپ گاز و دود ، 5/33 ميليمتر يا 319/1 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول : 0/30 ميليمتر.

اندازه گيري لقي راهنماي سوپاپ :سوپاپ گاز : 01/0 تا 03/0 ميليمتر يا 0004/0 تا 0014/0 اينچ است . حد اكثر اندازه قابل قبول : 12/0 ميليمتر سوپاپ دود : 03/0 تا 05/0 ميليمتر يا 0012/0 تا 0022/0 اينچ است. حد اكثر اندازه قابل قبول : 14/0 ميليمتر.

اندازه گيري مقدار نشست سوپاپ: سيت سوپاپ داراي سه سطح برش است كه زوياي آن ها عبارتند از : برش اول با زاويه 5/37 درجه  برش دوم با زاويه 5/63 درجه و برش سوم با زاويه 45 درجه .  سيت سوپاپ را با دستگاه سيت تراش اصلاح مي كنند. موقعي كه سطوح تماس سوپاپ با سيت آن ساييدگي يكنواخت نداشته باشد عمل آب بندي سوپاپ رضايت بخش نخواهد بود.

عرض نشست سوپاپ دود و گاز : 2/1 تا 5/1 ميليمتر يا 047/0 تا 059/0 اينچ است. حد اكثر اندازه قابل قبول: 0/2 ميليمتر .

اندازه گيري قطر ساق سوپاپ: سوپاپ گاز:45/5 تا 46/5 ميليمتر يا 2146/0 تا 2175/0 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول : 42/5 ميليمتر . سوپاپ دود : 43/5 تا 44/5 ميليمتر يا 2138/0 تا 2167/0 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول: 40/5 ميليمتر .

روش نصب سيستم سوپاپ: سوپاپ ها را پس از تعمير و آب بندي به روش عكس باز كردن آن روي سر سيلندر نصب كنيد. با لستفاده از واشر نو سر سيلندر را روي سيلندر نصب كنيد. ( پيچ هاي سر سيلندر را به طور ضربدري سفت نماييد.) در موقع سفت كردن پيچ هاي سر سيلندر به مقدار گشتاور مجاز در كاتالوگ موتور توجه كنيد. موتور را براي روشن شدن آماده كنيد. 

اندازه گيري فشار تراكم موتور --- شرايط:

1- موتور بايد در حالت گرم اندازه گيري شود.

2- ساسات را در حالت كاملا" باز قرار دهيد.

3- دسته گاز را تا انتها بپيچانيد.

4- فشار سنج مناسبي در محل شمع به موتور ببنديد.

5- هندل را به طور كامل به پايين فشار دهيد.

اندازه فشار تراكم موتور: 0/10 تا 0/12 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع يا 170 تا 142 پوند بر اينچ مربع.

علل كمبود فشار تراكم:  نشتي داشتن سوپاپ ها  - خراب بودن و چسبيده بودن رينگ ها  - سوخته بودن واشر سر سيلندر - غلط بودن فيلر سوپاپ ها .

علل افزايش فشار تراكم : غالبا" علل اصلي افزايش فشار تراكم ، رسوبات كربن در محفظه احتراق و كف پيستون مي باشد. در اين حالت لازم است موتور براي بررسي كامل، مورد توجه قرار گيرد.

روش پياده كردن اويل پمپ و كلاچ : اين عمليات را مي توان در موتور پياده نشده انجام داد و قبلا" لازم است روغن موتور را تخليه كرد. 

- در پوش طرف راست را باز كنيد. - در پوش (1) روتور را كه با سه پيچ به محفظه فيلتر بسته مي شود باز كنيد. - مهره ضامن (2) روي محور را باز كنيد. اين مهره با گشتاور 4000 تا 5000 نيوتن سانتيمتر سفت مي شود. - مجموعه اويل پمپ (3) را از پايين محور خارج نماييد. صفحه محرك كلاچ (4) را كه چهار عدد پيچ دارد، باز كنيد. - خار فنر (5) را از روي محور خارج نماييد. قطر خار 20 ميليمتر است. - مجموعه صفحات كلاچ و ديسك هاي بين آن ها را از بدنه كلاچ ، خارج نماييد. - واشر پشت صفحات را كه به منظور ايجاد فاصله نسبت به بدنه كلاچ نصب مي شود ، در آوريد. - محور تعويض دنده را خارج نماييد. - بادامك تعويض دنده را با باز كردن پيچ مركزي آن در آوريد. - قطعه ضامن كننده كاسه كلاچ را با باز كردن تنها پيچ آن باز كنيد.

روش پياده و سوار كردن دستگاه كلاچ و روتور فيلتر:عمليات زير ، بدون پياده كردن موتور انجام مي شود: - با ابزار نشان داده شده در شكل كلاچ را طوري مهار كنيد كه حركت چرخشي نكند. - مهره 16 ميليمتري ضامن كننده سر روتور را با آچار نشان داده شده باز كنيد. - به روش عكس دستگاه كلاچ و روتور را سوار كنيد.

روش پياده و سوار كردن اويل پمپ: - دنده محرك پمپ را طوري قرار دهيد كه دو پيچ بدنه پمپ از شكاف بدنه ديده شود. - با آچار چهار سوي دسته بلند دو عدد پيچ چهار سو را باز كنيد تا مجموعه اويل پمپ باز شود. - محور داراي قسمت صافي است كه در ياتاقان در پوش عقب در يك وضعيت جا مي رود. به علاوه درپوش عقب پمپ و بدنه پمپ با زايده اي به هم متصل مي شوند.  در شكل مجموعه صفحات كلاچ و ديسك هاي فشاري و بدنه كلاچ ديده مي شود. همچنين مجموعه محور تعويض دنده را در دو حالت پياده شده و سوار شده نشان مي دهد. شكل زير روش هاي نصب قطعه ضامن كننده كاسه كلاچ و بادامك تعويض دنده را نشان مي دهد. بادامك تعويض دنده با كاسه به وسيله پين در گير مي شود.

اندازه گيري روتور پمپ و محفظه آن : - سطوح روي روتور داخلي و خارجي را از نظر خط داشتن بر رسي كنيد و در صورت خراب بودن آن را تعويض نماييد. - لقي بين برجستگي روتور داخلي و خارجي ، 15/0 ميليمتر يا 0060/0 اينچ مي باشد. هر گاه لقي از 20/0 ميليمتر يا 0080/0 اينچ تجاوز كند، پمپ قدرت كافي ندارد و بايد آن را تعويض نمود  - لقي بين رينگ پمپ و بدنه آن نيز 15/0 ميليمتر است و حد اكثر لقي قابل قبول 25/0 ميليمتر مي باشد.

اندازه گيري طول آزاد فنر كلاچ و قطر صفحه كلاچ:- طول آزاد فنر كلاچ 50/35 ميليمتر و حد اقل طول قابل قبول 20/34 ميليمتر مي باشد. - نيروي فنر در 23 ميليمتر انقباض برابر 8/23 كيلو گرم و حد اقل نيروي قابل قبول 8/21 كيلوگرم است. - ضخامت صفحه كلاچ 90/2 تا 00/3 ميليمتر و حد اقل ضخامت قابل قبول 60/2 ميليمتر . صفحه كلاچ را در صورت خط داشتن زياد و يا تغيير رنگ شديد، بايد تعويض نماييد.

پياده كردن دنده محرك ميل سوپاپ و ژنراتور جريان متناوب ( مگنت ) . - در ضمن باز كردن و بستن فلاويل و ژنراتور بايد توجه شود كه هيچ گونه ذره خارجي به داخل اين قسمت ها راه نيابد و نيز با چكش به اين مواضع ضربه وارد نشود. باز كردن و بستن قسمت هاي زير با نصب بودن موتور بر روي شاسي انجام مي گيرد و به ترتيب زير مي باشد. - در پوش (1) طرف چپ موتور را باز كنيد. - مهره فلاويل (2) را كه با گشتاور 4000 تا 5000 نيوتن سانتيمتر سفت شده باز كنيد.  - استاتور ( 3) ژنراتور را از بدنه موتور جدا نماييد.  - محور چرخ دنده ( 4 ) محرك ميل بادامك را در آوريد.  - ژنراتور ها به دو صورت دو و سه بوبينه مي باشد لذا در موقع تعويض بايد به اين مساله توجه شود.

روش پياده و سوار كردن فلاويل: مراحل زير نياز به پياده كردن موتور ندارد.  مهره 12 ميليمتري مركزي فلاويل را با نگهداشتن فلاويل به وسيله آچار مخصوص باز كنيد. هرگز از چكش براي خارج ساختن فلاويل استفاده نكنيد.  پس از باز كردن مهره وسط فلاويل را با ابزار فلاويل كش بيرون بكشيد.

روش نصب سيم خنثي : انتهاي سيم خنثي را با جمع كردن فنر در سوراخ محور قرار دهيد و با رها نمودن فنر سيم را روي آن تثبيت نماييد.

روش جا زدن دنده ميل بادامك : دو علامت موجود در روي دنده ميل بادامك و دنده تايمينگ را هماهنگ كرده دنده ها را در اين حالت نصب نماييد .

پلاتين هاي مدار جرقه: وضع پلاتين هاي مدار جرقه و عايق بندي آن به وسيله واشر ها در شكل ديده مي شود.

اندازه گيري ارتفاع بادامك : ارتفاع بادامك بين 768/32 تا 928/32 ميليمتر يا 2900/2 تا 2964/1 اينچ مي باشد. حد اقل فاصله قابل قبول 628/32 ميليمتر است.

اندازه قطر داخلي چرخ دنده ميل بادامك : قطر داخلي چرخ دنده 00/12 تا 02/12 ميليمتر يا 4724/0 تا 4731/0 اينچ است.

اندازه قطر محور چرخ دنده ميل بادامك : قطر محور چرخ دنده 97/11 تا 98/11 ميليمتر يا 4711/0 تا 4718/0 اينچ است.

لقي بين محور و قطر داخلي چرخ دنده: لقي محور و يا تاقان داخلي چرخ دنده بين 02/0 تا 05/0 ميليمتر يا 0006/0 تا 0020/0 اينچ مي باشد. حد اقل لقي قابل قبول 06/0 ميليمتر است.

۹/۱/۱۳۹۴ ۲۰:۵۲:۳۳